TEHNIČKI PREGLEDI TELEKOMUNIKACIONIH OBJEKATA RADI IZDAVANJA UPOTREBNE DOZVOLE
MOBTEL SRBIJA BK-PTT d.o.o. – BEOGRAD
         Bazne stanice za mobilnu telefoniju i RR deonice (ukupno 93 telekomunikaciona objekta)